Iedere dag
een glimlach

clouds
clouds
clouds

Privacy-Policy

Stichting Kinderdagverblijf Maarheeze hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Kinderdagverblijf Maarheeze houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Stichting Kinderdagverblijf Maarheeze verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, met in acht neming van de hiervoor uiteengezette uitgangspunten. De volgende doeleinden kunnen op voorhand worden aangegeven:

 • Uitvoering van de opvang van de kinderen
 • Administratie verwerking van de opvang
 • Communicatie over de opvang in brede zin
 • En voorts alle doelen die voortvloeien uit de doelstellingen van Stichting Kinderdagverblijf Maarheeze

 

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

Stichting Kinderdagverblijf Maarheeze verwerkt persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uitvoering van overeenkomst
 • Toestemming van betrokkene
 • Voldoening aan wettelijke verplichtingen
 • Gerechtvaardigde belangen van Stichting Kinderdagverblijf Maarheeze of derden

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de automatiseringsomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de communicatie met ouders.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de geografisch gegevensopslag van persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn

Stichting Kinderdagverblijf Maarheeze bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Indien u meent dat uw persoonsgegevens ten onrechte in het bezit van Stichting Kinderdagverblijf Maarheeze zijn, dan kunt u dat te allen tijde aangeven via info@kiekeboe-maarheeze.nl. Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Stichting Kinderdagverblijf Maarheeze
Kijkakkers 1a
6026 ER Maarheeze
0495-59 40 01
info@kiekeboe-maarheeze.nl